Civilno pravo

Civilno pravo je splošen izraz za več pravnih področij, ki urejajo pestre odnose med ljudmi, med pravnimi subjekti in v kombinaciji med ljudmi in pravnimi subjekti. Gre za odnose, ki se nanašajo na pravice in obveznosti največkrat v zvezi s premoženjem in seveda tudi z družinskimi razmerji (razveze, dodelitve otrok).

Naša odvetniška pisarna pomaga te odnose urejati in to lahko s svetovanjem, sestavljanjem različnih pogodb, sporazumov, testamentov in podobno. Prav tako zastopamo stranke pri pogajanjih, na sodiščih, pred upravnimi organi,lahko pa tudi samostojno vodimo zanje določene postopke.

Pravna področja znotraj civilnega prava, kjer delujemo so:

 • Stvarno pravo, nepremičnine
  • varstvo lastninske pravice,
  • ustanovitev, ukinitev, omejitev služnosti,
  • stavbne pravice,
  • urejanje sosedskih odnosov,
  • varstvo pred motenjem posesti,
  • postopek za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripradajočega zemljišča k stavbi.
 •  Stanovanjsko pravo
  • pravice in obveznosti etažnih lastnikov,
  • pravice in obveznosti upravnikov,
  • postopek zamenjave upravnika,
  • izterjava dolgov, ki jih imajo etažni lastniki,
  • sestava tožb za izpraznitev stanovanja, za plačilo najemnine in zastopanje v teh sporih,
  • priprava in pregled pogodb o medsebojnih razmerjih.
 •  Nepravdni postopki
  • določitev nujne poti,
  • reševanje mejnih sporov,
  • ureditev razmerij med solastniki,
  • razdružitev solastnine,
  • odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti.
 •  Zemljiškoknjižni postopki
  • sestava predlogov za vknjižbo, predznambo ali za zaznambo,
  • sestava izbrisane tožbe v primeru nepravilnosti v zemljiški knjigi.
 •  Pogodbeno pravo
  • svetovanje, priprava in pravni pregled vseh vrst  pogodb (kupoprodajna, darilna, menjalna, najemna, posojilna, podjemna,…).
 •  Odškodninsko pravo
  • sestava raznih  odškodninskih zahtevkov,
  • zastopanje v postopkih pri zavarovalnicah,
  • zastopanje oškodovancev na primer iz prometnih nesreč  v kazenskih postopkih,
  • uveljavljanjem odškodnin zaradi počasnega sojenja,
  • odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic v medijih.
 •  Varstvo pacientovih pravic
  • vključno z odškodninskimi tožbami zaradi malomarnega zdravljenja
 •  Potrošniško pravo
  • uveljavljanje zahtevkov iz garancij in jamstva za stvarne napake.
 •  Družinsko pravo
  • razveze,
  • dodelitve otrok,
  • preživnine,
  • določitev stikov z otroki,
  • urejanje premoženjskih razmerij med zakonci oziroma partnerji,
  • zaščita v primeru nasilja v družini,
  • zastopanje v postopkih ugotavljanja in delitve skupnega premoženja (bivših) zakoncev, dedičev,
  • sestava predlogov za sporazumno razvezo.
 •  Dedno pravo
  • sestava oporok,
  • priprava pogodb o dosmrtnem preživljanju,
  • priprava darilnih pogodb za primer smrti,
  • priprava izročilnih pogodb,
  • uveljavljanje nujnega deleža,
  • izpodbijanje oporok na sodišču,
  • priprava pogodb o preužitku,
  • sestava dediščinskih tožb.